FOLKETS MOTSTANDSBEVEGELSE,
DET KRISTNE ALTERNATIVET!

Her er dens politiske program:

Guds og menneskers sataniske fiender, representert ved marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme og rasistisk sionisme i samarbeid med den inter-nasjonale frimurerorden har infiltrert Kirken i den hensikt å ødelegge vår kristne sivilisasjon og erstatte den med den materialistiske livsfilosofi og mammonisme. Vi ekte troende og vi som følger vår Herre Jesus Kristus har til hensikt å erklære hellig krig mot Guds fiender i vår universelle Kristne Kirke og vårt samfunn, med det mål å hindre avkristning og på denne måten sørge for at folk blir virkelig fri. Slutt deg til oss i dag, timen er kommet. Bli en korstogkjemper og forsvar din kristne TRO.

Hvorfor bevegelsen ble skapt, dens grunnleggende prinsipp og dens aksjonsplan.

Den vestlige verden er hovedsakelig kristen, grunnlagt på og organisert etter kristendommens auspisier. Våre tradisjoner og vår sivilisasjon, totalsummen av de tradisjoner og kulturer som er alminnelige for de hovedgrupper som utgjør vårt folk, er kristen. UTEN TVIL ER VÅR SIVILISASJON KRISTEN. Det er nettopp fordi de er basert på kristendom at vestens nasjoner har gjort fremskritt, økonomisk, sosialt og moralsk, hurtig og effektivt, og bare så lenge de baserer seg på disse prinsippene vil deres storhet vare. Imidlertid foregår det nå en politisk utvikling og sosiale forandringer som truer med å kaste den vestlige verden ut av den tradisjonelle kurs, våre institusjoner svekkes og trues av kaos og anarki. Hele det kristne fundamentet, dets økonomiske struktur, dets filosofi og dets moral blir i dag truet av fiender INNENFOR,- som ARBEIDER for herrer UTENFOR.

Disse er fremmedsinnede organiserte minoriteter, alle knyttet til den sataniske, rasistiske sionistiske B'nai B'rith frimurerorden, som de med arroganse fremlegger som marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme, materialisme, New Age etc. - og hvis eneste hensikt er å erstatte,- til fordel for seg selv og den internasjonale plan, våre vestlige samfunn basert på kristen solidaritet, samarbeid og rettferd, med et klasseløst samfunn basert på et Ateistisk-Materialistisk-Mammonistisk mønster.

De er bemerkelsesverdig velorganisert og finansiert; tonnevis av trykket materiell understøttet av et vidt nettverk som serverer verbalt nedbrytende propaganda, står til deres disposisjon. De har skapt hundrevis av nedbrytende organisasjoner med tusenvis av grener ut over hele den vestlige verden, alle sammen ulver i fåreklær, alle kamuflert i altruistiske terminologier, og gjennom dem har de lykkes i å få installert sine agenter i de fleste av våre vitale organisasjoner. I deres skjendige bestrebelser for å presse den rasistiske sionismen på den vestlige verden, har de vervet, overalt hvor de har kommet til, kristnes tjenester som med lokkemat er blitt fristet til å bryte med kristne tradisjoner. Disse villige tjenerne,- politikere og folk med høye posisjoner i regjering, det offentlige liv, i skoleverket, i pressen, og på prekestolene,- paraderer under liberalismens falske masker. Gjennom sin annonsering og finansielle kontroll, øver de sin inflytelse over den redaksjonelle policy i presse, TV og radio; ved å benytte seg av overlagte forvrengninger gir de et bilde av verdens begivenheter, ikke slik som de i realiteten er, men slik de ønsker at publikum skal oppfatte dem. Slik former de den offentlige mening for at den skal tjene deres interesser. Gjennom kontroll av filmindustrien desinformerer de publikum ytterligere, underminerer dets moral, fordreier og tåkelegger opinionen slik det passer dem, siden ganske få, snedige filmer på kort tid kan utslette alt det gode som i løpet av år er lært i hjemmene, kirkene og på skolene. Med slike midler og utallige andre forsøker fremmedesinnede, anti-kristne minoriteter å ødelegge våre mest verdifulle institusjoner og har allerede brakt disharmoni og forvirring inn i våre personlige og offentlige livsytringer. Det finnes neppe en mann eller en kvinne i den vestlige verden som ikke har erfart at noe helt fundamentalt har gått galt i deres land. Og i dag burde det være klart for enhver kristen-sinnet innbygger at hvis vi skal ha mulighet til å være lykkelige, heldige og tilfredse så vil det bli nødvendig for oss å gjøre slutt på de sataniske, rasistiske sionistiske eksperimenter og gjenoppbygge vår originale kristne livsform. Kampen vil stå mellom kristne ordensriddere og den sataniske, rasistiske sionistiske mafia. Det er for å rekruttere alle kristne som forenes om ekte kristne verdier i dette korstog (Hellig Krig) mot de sataniske, rasistiske sionistiske antikristne styrker, at vår bevegelse er blitt grunnlagt.

HVA DETTE OMFATTER

Bevegelsen er en teokratisk bevegelse. Denne bevegelsen er hverken på høyre eller venstre side i dagens korrupte politikk, men er basert på et kristent grunnlag, Kirkens Lære. Bevegelsen har et universelt formål ved sine anstrengelser for å forene alle kristne, som fortjener en slik betegnelse, i en samlet front til forsvar for deres kulturelle liv.

MEDLEMSKAP

Kristne som er enige i bevegelsens formål slik de er definert nedenfor og som er villige til å bekjenne seg til bevarelse og fremme av disse hensikter og prinsipper er ønsket som medlemmer.

Bevegelsens siktemål og hensikter kan oppsummeres på denne måte:

Å bevare kristendommens ånd og idealer.

Å fremme patriotisme og sann kristendom som motstykke til satanisk, rasistisk sionisme.

Å beskytte frihetsprinsippene slik de uttrykkes i kristen undervisning.

Å bekjempe marxistisk statskapitalisme, liberalkapitalisme, frimureri og alle andre ikke-kristne idéer.

Å hindre at vår regjering blir ledet av fremmedartede motivasjoner.

Å motarbeide inntrengning i den vestlige verden av den rasistiske sionistiske mafias propaganda som har til hensikt å vekke motstand hos folk mot kristne tradisjoner.

Å kartlegge og bekjempe enhver antikristen, ødeleggende propaganda i skolen, i pressen, i radio og TV, i filmer og hvilket som helst annet påvirkningsmiddel.

Å kartlegge og bekjempe dårlig adferd i alle former samt uhederlig ledelse, og minoritetsterror i samfunnet.

Å søke å arbeide for fredelige løsninger av sosiale problemer.

Å kreve at hver mann og kvinne skal være garantert retten til å tjene til livets opphold ved eget arbeid.

Å kreve, mens vi stadfester vår tro på retten til personlig eiendom, at arbeid blir forbeholdt en mer rettferdig del av nasjonens inntekter.

Å motarbeide at pågående minoriteter får regjere.

Å stigmatisere politikere som forsøker å skaffe seg stillinger og makt ved å piske opp klassehets.

Å motarbeide gjenvalg av politikere som bryter sine løfter.

Å motarbeide den sataniske, rasistiske sionistiske HØYFINANSEN som kontrolleres av frimurer-ordenen B'nai B'rith, som arbeider for å gjøre alle nasjoner til deres bankers slaver ved lån, høye renter og skatter som påtvinges innbyggerne for at de skal kunne kontrolleres og dessuten presse The New World Order på hele verden.

På grunn av rasistisk sionistisk høyfinanseksperi- mentering dør 60 millioner mennesker hvert år, de fleste av dem barn.

Alternativet er klart:- Vi kristne vil forby ethvert høyrentelån!

I stedet for lån skal folk lære seg å spare penger. På denne måten eliminerer vi inflasjonen.

For lettere å kunne oppnå disse mål, for å bevise og publisere teokratiske fakta og for å holde

folk informert om en utvikling (i verden) som kan bli farlig for kristenheten vil vi spre pamfletter, bulletiner og andre publikasjoner.

La oss bruke noe tid hver uke til å koordinere våre venners og naboers forsøk på å stå imot utbytting.

GJØR DET NÅ - for å sikre fremtiden for dine sønner og døtre.

IKKE VENT - inntil du og ditt land er blitt slavebundet av den rasistiske sionistiske HØYFINANSEN uten noensinne å kunne komme fri. Bare din kampvilje og personlige anstrengelser kan vinne denne ''vår kamp for å overleve den sataniske, rasistiske sionistiske ''New World Order''- totalitarisme.''